Home > News > SD New
SD New

ขอเชิญคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญ คณะผู้ ...
2018-09-14 14:59:49
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2018
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปีการศึกษา 256 ...
2018-09-14 10:08:42
กำหนดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TU-SET ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษร่วมกับสถา ...
2018-09-11 10:28:26
World Robot Olympiad Thailand 2018
นายสิทธินนท์ ประสิทธิ์ส่งเสริม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิ ...
2018-09-03 09:15:31
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียง
             วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้ ...
2018-08-31 19:26:44
รร.สาธิต จัดการแข่งขันกีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปี 2561
          เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2018-08-31 19:27:02
รร.สาธิต ร่วมกับ บ.เสริมปัญญา จัดสอบภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561
              ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา ...
2018-08-31 19:27:02
Archive News