Home > News > SD New > เชิญร่วมสอบแข่งขัน ASMO THAI Science & Mathematics Competition 2018
เชิญร่วมสอบแข่งขัน ASMO THAI Science & Mathematics Competition 2018

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-06-26 11:36:52

            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการแข่งขัน ASMO THAI Science & Mathematics Competition ปี 2018  โดยมีการแข่งขัน ทั้งหมด 3 วิชา   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ     ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5    โดยมีการสอบแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 สิงหาคม 2561    

สามารถสมัครสอบแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 ก.ค. 61 เท่านั้น   

สนามสอบ จัดสอบที่ โรงเรียนสาธิตฯ  วิชาคณิตศาสตร์ สอบเวลา 09.00-11.30 น. วิชาวิทยาศาสตร์ สอบเวลา 13.00-14.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ สอบเวลา 14.30-15.45 น.  

ค่าสมัครสอบ วิชาละ 200 บาท ต่อคน ต่อวิชา 

รางวัลและสิ่งที่จะได้รับจากการแข่งขัน

        1. นักเรียนผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน และผลประเมินวิเคราะห์รายบุคคล

        2. ผู้ที่ได้คะแนนสูงที่สุดประมาณ 8-10% ของจำนวนผู้เข้าสอบ จะได้รับรางวัลเหรียญทอง  รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทองแดงหรือรางวัลชมเชย

        3.  การแข่งขันประเภททีม เฉพาะโรงเรียนที่ร่วมโครงการ ทีมของโรงเรียนที่มีคะแนนสูงที่สุดในแต่ละระดับจะได้รับรางวัล Gold Team Award , Silver Team Award , Bronze Team Award ตามลำดับคะแนน โดยจะมีถ้วยรางวัลมอบให้ทางโรงเรียน  

สามารถสอบถามข้อมูล และสมัครสอบได้ที่ อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์  งิ้วลาย  (ผู้ประสานงานโครงการ)