Home > News > SD New > กำหนดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TU-SET ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TU-SET ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-11 10:28:26

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษร่วมกับสถานบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการสอบ TU-SET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (โครงการภาคภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งทางโรงเรียนจัดโครงการนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง - พูด อ่าน และเขียน รวมทั้งเพื่อบอกถึงความก้าวหน้าทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยมีกำหนดการสอบในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.