SD SSRU

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู

Rate this item
(5 votes)
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 

   
พล.ต.อ.ปรุง  บุญผดุง
นายกสมาคม   
   

ผศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว
อุปนายกสมาคมคนที่ 1

นายอภิสัณฑ์  เย็นบุญส่ง
อุปนายกสมาคมคนที่ 2

นายวรภัทร  สุนทรพลิน
อุปนายกสมาคมคนที่ 3

พล.ร.ต.ชูศักดิ์  ชูไพฑูรย์
ฝ่ายหาทุน
 

พ.อ.จิโรจ  แสนทิตย์
ผู้ช่วยฝ่ายหาทุน
         
 
นางสาวจุติมา  มาเจริญ
ผู้ช่วยฝ่ายหาทุน
 
นายธีรวัฒน์  แย้มเพียร
ผู้ช่วยฝ่ายหาทุน
 
ดร.ศักดิ์สิน  โรจน์สราญรมย์
ผู้ช่วยฝ่ายหาทุน
 
นายสุชาติ  นิลสำราญจิต
ผู้ช่วยฝ่ายหาทุน
 
นายเกตุม  สระบุรินทร์
ผู้ช่วยฝ่ายหาทุน
         
 
นายชำนาญ  กองทรัพย์
ฝ่ายกฏหมาย


นายประกิต  จิรสกุลปิติ
ผู้ช่วยฝ่ายกฏหมาย


นายประสิทธิ์    ธรรมเวช
ฝ่ายการศึกษา
 

นายวัลลภธิ์    นิธินนท์
ผู้ช่วยฝ่ายการศึกษา


นางรวีวรรณ   ศรีเพ็ญ
ผู้ช่วยฝ่ายการศึกษา
 
         
 
นางกรกนก  สาตรแสง
เหรัญญิก

นางณัฐวดี  ฤกษ์ยาณี
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางยุกตวดี  ธนาคม
ฝ่ายปฏิคม

พ.ท.อดุลย์  กุลอาบ
ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
 
นางวราภรณ์  มานะตั้งสกุลกิจ 
ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
         
 
นางจิระนันท์  สุทธรัตน์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
นางสาวสุดารัตน์  ศรีมา
ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
นายอรัญ  สัมดี
นายทะเบียน

นายเพชรพนม  จิตมั่น
ผู้ช่วยนายทะเบียน
 
นายสงกราณ์  ขุนทิพย์ทอง
เลขาธิการ
         
  
นางสาวสุธิรา  ทรัพย์เจริญ
ผู้ช่วยเลขาธิการ
       
1. พล.ต.อ.ปรุง บุญผดุง               นายกสมาคม           
2. ผศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว อุปนายกสมาคมคนที่ 1 
3. นายอภิสัณฑ์ เย็นบุญส่ง อุปนายกสมาคมคนที่ 2
4. นายวรภัทร สุนทรพลิน อุปนายกสมาคมคนที่ 3
5. พล.ร.ต.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ ฝ่ายหาทุน
6. พ.อ.จิโรจ แสนทิตย์ ผู้ช่วยฝ่ายหาทุน
7. นางสาวจุติมา มาเจริญ ผู้ช่วยฝ่ายหาทุน
8. นายธีรวัฒน์ แย้มเพียร           ผู้ช่วยฝ่ายหาทุน
9. ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ผู้ช่วยฝ่ายหาทุน
10. นายสุชาติ นิลสำราญจิต ผู้ช่วยฝ่ายหาทุน
11. นายเกตุม สระบุรินทร์ ผู้ช่วยฝ่ายหาทุน
12. นายชำนาญ กองทรัพย์ ฝ่ายกฏหมาย
13. นายประกิต จิรสกุลปิติ ผู้ช่วยฝ่ายกฎหมาย 
14. นายประสิทธิ์ ธรรมเวช ฝ่ายการศึกษา 
15. นายวัลลภ นิธินนท์ ผู้ช่วยฝ่ายการศึกษา 
16. นางรวีวรรณ ศรีเพ็ญ ผู้ช่วยฝ่ายการศึกษา 
17. นางกรกนก สาตรแสง เหรัญญิก
18. นางณัฐวดี ฤกษ์ยาณ๊ ผู้ช่วยฝ่ายเหรัญญิก
19. นางยุกตวดี ธนาคม ฝ่ายปฏิคม 
20. พ.ท.อดุลย์ กุลอาบ ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม 
21. นางวราภรณ์ มานะตั้งสกุลกิจ ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม 
22. นางจิระนันท์ สุทธรัตน์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
23. นางสาวสุดารัตน์ ศรีมา  ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
24. นายอรัญ สัมดี  นายทะเบียน 
25. นายเพชรพนม จิตมั่น  ผู้ช่วยนายทะเบียน 
26. นายสงกราณ์  ขุนทิพย์ทอง  เลขาธิการ 
27. นางสาวสุธิรา ทรัพย์เจริญ  ผู้ช่วยเลขาธิการ 
Read 5528 times
08. 2017