SD SSRU

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม


 อาจารย์ศิริพรรณ  คล้ายคลึง

เข้าสู่เว็บไซต์อาจารย์   

                             

อาจารย์สุพัตรา  ทองคำ

เข้าเว็บไซต์ส่วนตัว คลิ๊กที่นี่

อาจารย์วรรณา  หกประเสริฐ

ข้าเว็บไซต์ส่วนตัว คลิ๊กที่นี่
 
  ระมหาบุญนาน อกิญจโน
 
 อาจารย์ชนกนาถ  แสงทอง
เข้าเว็บไซต์ส่วนตัว คลิ๊กที่นี่
อาจารย์ศศิกานต์  ชาติสุวรรณ 
เข้าเว็บไซต์ส่วนตัว คลิ๊กที่นี่
  พระมหาสมศักดิ์  ธรรมโชติ
 


 
      พระมหาพีระพัฒน์ (กมโล) โตพฤกษา
08. 2017