SD SSRU

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
Rate this item
(3 votes)


อัตลักษณ์ของโรงเรียนสาธิต


"นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าแสดงออก คิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหาเป็นและมีจิตสาธารณะ"


เอกลักษณ์ของโรงเรียนสาธิต


"ปลูกฝังองค์ความรู้ เชิดชูคุณธรรม สืบสานความเป็นวัง"


คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสาธิตฯ

๑.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. 
ซื่อสัตย์สุจริต
๓. 
มีวินัย
๔. 
ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖.
มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. 
รักความเป็นไทย
๘. 
มีจิตสาธารณะ
๙. 
กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

จุดเน้นของโรงเรียนสาธิตฯ

           จากการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนสาธิต  พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในวังสวนสุนันทา  เป็นวังที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงสร้างขึ้น เพื่อเป็นที่พักผ่อนพระราชอิริยาบถ เป็นที่ประทับของเจ้าจอมมารดา เป็นสถานศึกษาสำหรับข้าหลวงสตรีเพื่ออบรมมารยาทและสอนการฝีมือ และได้รับวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันจนเป็นที่เล่าลือว่า สตรีที่จบการศึกษาจากที่นี่จะเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติและความสามารถทุกด้าน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่าโรงเรียนสาธิตฯมีทุนทางสังคมมากมาย ทั้งด้านทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม และทุนภูมิปัญญา เป็นทุนทางสังคมที่ทรงคุณค่า สมควรอนุรักษ์และส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯประพฤติปฏิบัติเป็นต้นแบบสืบไปสู่คนรุ่นใหม่ ดังนั้นโรงเรียนสาธิตฯจึงพร้อมใจกันกำหนดจุดเน้นของโรงเรียนดังนี้คือ  “ความเป็นชาววังสวนสุนันทา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ”

Read 34383 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 09 กุมภาพันธ์ 2560 04:23
08. 2017