SD SSRU

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โครงการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โครงการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์

         วันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมพณิชยกุล โดยนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนมาก โดยวันแรกเป็นการแข่งขัน KEN KEN

          วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2560  โดยในวันนี้เป็นวันที่ 2 ของโครงการซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขัน สร้างหอคอยด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์และทดสอบความแข็งแรงของหอคอยโดยการรับน้ำหนักของหนังสือ ทีมใดที่หอคอยรับน้ำหนักหนังสือได้เยอะที่สุดทีมนั้นเป็นผู้ชนะ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

   
Read 46 times
08. 2017