SD SSRU

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
Rate this item
(3 votes)


ปรัชญาของโรงเรียน

                "ทรงปัญญา  ศรัทธาธรรม นำสังคม"
ทรงปัญญา       คือ
มุ่งมั่นในการเสริมสร้างภูมิปัญญาและเป็นแหล่งภูมิปัญญาสำหรับทุกคน
เพื่อการรู้แจ้งตามความเป็นจริง และใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
ศรัทธาธรรม      คือ 
มุ่งมั่นในการให้ทุกคนเป็นผู้ประพฤติธรรม  มีความซื่อสัตย์เสียสละ
และอดทนอดกลั้น พร้อมทั้งมีจรรยาวิชาชีพที่รับผิดชอบต่อสังคม
นำสังคม          คือ 
มุ่งมั่นให้ทุกคนใส่ใจในปัญหาสังคม และมีส่วนช่วยเหลือ
หรือนำให้สังคมหลุดพ้นจากปัญหาและพัฒนาสู่ความสันติ และยั่งยืน
  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

         "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแหล่งการศึกษาคุณภาพชั้นนำสู่สากล"

คำว่า "ชั้นนำ" หมายถึง ความเป็นผู้นำในด้านดังต่อไปนี้

       
           ๑.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และเห็นคุณค่าของความเป็นชาววังสวนสุนันทา

          ๒.  ด้านการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ โรงเรียนมีการบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยกำหนด โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนบรรลุตาม วิสัยทัศน์

          ๓.  ด้านสังคม โรงเรียนร่วมมือกับทุกภาคส่วนพัฒนาการจัดการศึกษาให้พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก


พันธกิจของโรงเรียน

๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงตามความต้องการของสังคมยุค       เศรษฐกิจฐานความรู้อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข

๒. พัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่ตอบสนองต่อการปฏิรูปการศึกษาสู่สังคมโลกและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

๓. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปรงในสังคมปัจจุบันที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

๔. จัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีคุณภาพและเป็นครูต้นแบบครูตอบสนองความต้องการของสังคม

๕. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสืบสานความเป็นชาววัง เผยแพร่สู่สากล


Read 35616 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 09 กุมภาพันธ์ 2560 04:41
08. 2017