SD SSRU

ยุทธศาสตร์
Rate this item
(1 Vote)


แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

            เพื่อให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรลุตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดังนี้

. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ ๑.๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน

กลยุทธ์ ๑.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลยุทธ์ ๑.๓ ส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาอัจฉริยภาพ  

กลยุทธ์ ๑.๔ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้พอเพียงและทันสมัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยกระดับวิชาชีพครูและบุคลากรสายสนับสนุนสู่ความเป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์  ๓.๑ ส่งเสริม พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญด้านการสอน  มีคุณธรรมจริยธรรม   

กลยุทธ์  ๓.๒ พัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์  ๖.๑ ส่งเสริม พัฒนาทักษะกีฬา และการนันทนาการ

กลยุทธ์  ๖.๒ ส่งเสริมความมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

กลยุทธ์  ๖.๓ ส่งเสริมความมีสุนทรียภาพและทักษะในด้าน ศิลปะ ดนตรีและ นาฏศิลป์  

กลยุทธ์  ๖.๔ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ฟื้นฟูและสืบทอดความเป็นชาววังสวนสุนันทา

กลยุทธ์ ๗.๒  สร้างเสริมจิตสำนึกความเป็นชาววังสวนสุนันทา

กลยุทธ์ ๗.๑ นำความเป็นวังสวนสุนันทามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา


๒.  ด้านการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ ๒.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ ๒.๒ มีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้คงไว้ซึ่งความเป็นวังสวนสุนันทาและจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา

กลยุทธ์  ๔.๑ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้ร่มรื่น เรียบร้อยสวยงาม มีบรรยากาศของความเป็นวังสวนสุนันทา    

กลยุทธ์  ๔.๒ จัดเตรียมงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้เพียงพอ


๓.  ด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและส่งเสริมการเป็นประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ ๕.๑  ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและชุมชน

กลยุทธ์ ๕.๒ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Read 28090 times Last modified on วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2556 06:02
08. 2017