SD SSRU

ตรวจสอบการเข้าเรียนเสริม ภาคเรียนที่ 2/2556 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 หมวดหมู่ รายงานผลการเรียน
ประกาศผลติด 0 ติด ร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศผลติด 0 ติด ร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558 หมวดหมู่ รายงานผลการเรียน
ประกาศผลติด 0 ติด ร  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ประกาศผลติด 0 ติด ร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558 หมวดหมู่ รายงานผลการเรียน
08. 2017