หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนสาธิต ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ๑ การประกวดสวดมนต์ยกห้อง ในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในงานวันมาฆบูชา
นักเรียนสาธิต ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ๑ การประกวดสวดมนต์ยกห้อง ในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในงานวันมาฆบูชา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-02-27 18:51:02

           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑  ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  ในวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ซึ่งเป็นการแข่งขันการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  ผลการประกวดนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสวดมนต์ยกห้อง ได้บุญยกทีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และ รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์ยกห้อง ได้บุญยกทีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ได้รับการฝึกซ้อมและควบคุมทีม โดย อาจารย์สมบัติ อุทาวัน  , อาจารย์อารยา พักละ และอาจารย์พรรษา พรมพิลา

รายชื่อนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม
ทีมสวดมนต์ยกห้อง ได้บุญยกทีม  ระดับมัธยมปลาย
1.   ด.ญ.กัญญารัตน์  ลาภโต           ม.3/3
2.  นางสาว ชนิสรา  พิมพ์ประสิทธิ์     ม.4/4
3.  นางสาวเพ็ญพิชชา  ทรงกล้า       ม.4/4
4.  นางสาวผ้าฝ้าย  หมายสุข           ม.4/3
5.  นายณภัทร   มณฑา                ม.4/3
6.  ด.ญ. พรชนิตว์  กุลธรลมัย          ม.1/4
7.  ด.ญ. ศุภิสรา  การุณรังษ์วงศ์       ม.1/3
8.  ด.ญ. จินตณา สิทธิโชคศิริ           ม.1/4
9.  ด.ญ. ฐิตารีย์   มาระเพ็ญ            ม.1/3
10. ด.ญ. สุกัลญา  อริวันนา            ม.1/3
11.  ด.ญ. ญาณิศา  อุ่นจิตต์พันธุ์        ม.1/3
12. ด.ญ. เขมจิรา  อรัญยงค์           ม.1/3
13 ด.ญ. ธิดารัตน์  พลธร               ม.1/3

ทีมสวดมนต์ยกห้อง ได้บุญยกทีม  ระดับมัธยมต้น
1.  ด.ญ.กานต์ธีรา  รัตนาจารย์         ม.1/3
2. ด.ญ.เขมจิรา  อรัญยงค์             ม.1/3
3. ด.ญ.ญาณิศา  อุ่นจิตต์พันธ์ุ         ม.1/3
4. ด.ญ.ฐิตารีย์  มาระเพ็ญ             ม.1/3
5. ด.ญ.ธิดารัตน์  พลธร                ม.1/3
6. ด.ญ.ศุภิสรา  การุณรังษีวงศ์        ม.1/3
7. ด.ญ.สุกัลญา  อริวันนา              ม.1/3
8. ด.ญ.อรษา  อึ่งป่อง                 ม.1/3
9. ด.ช.ธนธรณ  เปี่ยมวิไล              ม.2/1
10. ด.ญ.พิมพ์อัปสร  นวกิจรังสรรค์   ม.2/1
11. ด.ญ.มนรวี  เธียรวงศ์เสถียร        ม.2/1
12. ด.ญ.ชมเพ็ญ  ราชสีหา             ม.2/1
13. ด.ช.กิจประศักดิ์  โพธิ์น้อย          ม.2/4
14. ด.ช.นันทิพัฒน์  มนีรัตนะพร        ม.2/4
15. ด.ช.ปฐมจักร  ศรีเพ็ญ             ม.2/4
16. ด.ช.ปฐมพงศ์  ศรีเพ็ญ            ม.2/4
17. ด.ช.ปฐมภพ  ศรีเพ็ญ              ม.2/4
18. ด.ช.รุจิภาส  สุขหอม                ม.2/4
19. ด.ญ.ณุทยา  งามสะอาด            ม.2/4
20. ด.ญ.ธนภัทร  สวนฐิตะปัญญา     ม.2/5
21. ด.ญ.เธนศวร  โอทัยวิเทศ           ม.2/5
22.. ด.ช.ปุณยสิทธิ์   สววิบูลย์          ม.2/5
23. ด.ช.อัครวิทย์  สกุณี                ม.2/5
24. ด.ญ.จิณณพัต  เพชรโชติ          ม.2/5
25. ด.ญ.ฤทัยรัตน์  ชมฉ่ำ               ม.2/5
26. ด.ญ.สุปวีณ์  ป้อมจัตุรัส            ม.2/5
27. ด.ญ.ศิวนันท์  เฉลิมพงศ์           ม.2/5
28. ด.ญ.จินตณา  สิทธิโชคสิริ         ม.1/4
29. ด.ญ.ชมพูนุญ  พุฒิชาติ           ม.1/5
ขอขอบคุณภาพ และวิดิโอ
อาจารย์อารยา พักละ
อาจารย์สมบัติ อุทาวัน
อาจารย์พรรษา พรมพิลา