หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตฯ จัดการประชุมอาจารย์ประจำเดือน มีนาคม 2561 และอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
โรงเรียนสาธิตฯ จัดการประชุมอาจารย์ประจำเดือน มีนาคม 2561 และอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-03-06 14:33:39

         ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการประชุมคณาจารย์ประจำเดือน มีนาคม 2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมพณิชยกุล อาคาร 14โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันของคณาจารย์และบุคลากร ของทั้งทางฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม และได้จัดแสดงผลงานของคณาจารย์ รวมถึงการรายงายผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของทั้งฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยมโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธานในการเปิดการประชุม พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย

          ในช่วยบ่ายนั้นทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก็ได้มีการจัดอบรมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพในการทำวิจัยให้แก่คณาจารย์ทุกคนและนำมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป


อาจารย์พชระ  วังมี
รายงาน