หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมเข้าค่ายค่ายนักเรียนใหม่ ประจำปี 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมเข้าค่ายค่ายนักเรียนใหม่ ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-04-27 17:08:54

          ในวันที่ 25 – 26  เมษายน 2561 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม ได้มีการจัดค่ายนักเรียนใหม่ ประจำปี 2561 ขึ้น ณ ค่ายพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯร่วมเดินทางไปติดตามดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม

          ในส่วนของกิจกรรมค่ายนักเรียนใหม่นั้น นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์และนักเรียนแล้ว ยังเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา-มารดาอีกด้วย

           อาจารย์ พชร วังมี รายงาน