หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2560
รางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-06-12 14:28:09


รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

โครงการ

ชั้น

เกรดเฉลี่ย

สะสม

1

ด.ญ.ทักษวดี
ชอบจิตต์

EP

1/1

3.99

2

ด.ญ.ปภาวรินทร์
ภูมิอาจ

EP

1/2

3.93

3

ด.ญ.มนัสนันท์
พิรุณจินดา

EP

1/1

3.93

4

ด.ช.ณชนก
กลัดสำเนียง

EP

1/2

3.91

5

ด.ญ.เมรียา
ตุ้มกลีบ

EP

1/1

3.91

6

ด.ญ.ธิดารัตน์
พลธร

GEP

1/3

3.99

7

ด.ญ.กานต์ธีรา
รัตนาจารย์

GEP

1/3

3.99

8

ด.ญ.ธนัยนันท์
วณิชวิทย์

GEP

1/3

3.98

9

ด.ญ.ญาณิศา
อุ่นจิตต์พันธุ์

GEP

1/3

3.98

10

ด.ญ.พัชรวลัย
ซังปาน

GEP

1/3

3.97

11

ด.ญ.ฐิตารีย์
มาระเพ็ญ

GEP

1/3

3.97

12

ด.ญ.กัลยณภัทร
ถิ่นทัพไทย

GEP

1/3

3.97

13

ด.ญ.พิมพ์อัปสร
นวกิจรังสรรค์

EP

2/1

4.00

14

ด.ช.ชานนท์
ชะนะมา

EP

2/1

3.97

15

ด.ญ.จิราสุ์
คณา

EP

2/1

3.95

16

ด.ญ.ภัทรมน
สุดโคตร

GEP

2/3

3.98

17

ด.ญ.พิชชากร
โอภาสสุริยัน

GEP

2/3

3.97

18

ด.ญ.ณัฏฐณิชา
พานิช

GEP

2/3

3.97

19

ด.ญ.นิตย์ฐาฎา
บุญยิ่งสถิตย์

GEP

2/3

3.96

20

น.ส.พิมพ์มาดา
สว่างวงษ์

EP

3/1

3.98

21

ด.ญ.มนัญญา
แสนสวัสดิ์

EP

3/2

3.95

22

น.ส.ธริศา
อัศวธนบดี

EP

3/1

3.90

23

น.ส.ณสิกาญจน์
ปทุมทิพย์ธนนท์

EP

3/1

3.90

24

ด.ญ.วิชรินทร์
โสติประวัติ

GEP

3/4

3.98

25

น.ส.ธีร์จุฑา
เทสสิริ

GEP

3/4

3.98

26

น.ส.ณัฐณิชา
เมืองชู

GEP

3/3

3.97

27

นายรพีพันธ์
ยืนยง

GEP

3/3

3.95

28

นายพรพลัง
สุรโชคสิริพร

EP

4/1

4.00

29

น.ส.พิศอัมพร
บัวศรี

EP

4/2

3.96

30

นายภัทร์สันติ์
ตั้งสะสม

EP

4/1

3.91

31

นายกานตพงศ์
กรณโสภณพันธ์

GEP

4/4

4.00

32

น.ส.มณธรา
เกียรติเรืองชัย

GEP

4/3

4.00

33

น.ส.ปารีณา
พรเฉิดฉาย

GEP

4/3

4.00

34

น.ส.วรชยา
เพิ่มสินทวี

GEP

4/6

3.95

35

น.ส.อัญญารัตน์
สีชมภู

GEP

4/6

3.94

36

น.ส.วรกานต์
ตาเขียว

GEP

4/6

3.94

37

น.ส.นิชา
อัศวพลากร

EP

5/1

3.99

38

น.ส.วิชญาภา
วงศ์สกุลวิวัฒน์

EP

5/2

3.96

39

น.ส.อรณิช
สมสมัย

EP

5/1

3.96

40

น.ส.ณัฐนรี
ด่านดุสิตาพันธ์

EP

5/1

3.94

41

น.ส.หทัยชนก
กรณโสภณพันธ์

GEP

5/4

3.99

42

น.ส.สุพิชญา
สุรโชคสิริพร

GEP

5/4

3.99

43

น.ส.บุญญิสา
สมรมิตร

GEP

5/4

3.99

44

น.ส.ชุตินันท์
อุดมลาภประสิทธิ์

GEP

5/3

3.99

45

น.ส.นมิดา
วรวิทย์พินิต

GEP

5/3

3.98

46

น.ส.พิชญาภา
แก้วไวยุทธิ์

GEP

5/6

3.96

47

น.ส.พัณณิตา
ถวิลอนุสรณ์

EP

6/2

3.99

48

น.ส.ชนนิกานต์
สุภาเนตร

EP

6/1

3.95

49

น.ส.ปาณิสรา
จิรจิตการุณ

EP

6/2

3.91

50

น.ส.สุรดา
เจติยวรรณ

GEP

6/4

4.00

51

น.ส.สุรภา
เจติยวรรณ

GEP

6/4

3.99

52

น.ส.พริมา
เชาว์พาณิชย์เจริญ

GEP

6/4

3.95

53

น.ส.ปวริศา
เหล่ารัตนเรืองชัย

GEP

6/3

3.95