หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คนดีศรีสุนันทา และนักเรียนประพฤติดี ปีการศึกษา 2560
คนดีศรีสุนันทา และนักเรียนประพฤติดี ปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-06-12 16:13:19

รายชื่อนักเรียนคนดีศรีสุนันทาประจำปีการศึกษา 2560

1

นางสาว ชุติมน
ลิ้มกอปรไพบูลย์

2

นางสาว ปวริศา  
เหล่ารัตนเรืองชัย

3

นางสาว ธนชนก
ผดุงชัยภูมิไทย              

4

เด็กชาย ร่มฟ้า  
เป็นสุข

5

เด็กหญิง ศุภาวัลล์  
ธนไพศาลวิเศษ

6

นางสาว มัลลิกา  
วสุวณิชย์กุล                

7

นางสาว พัณณิตา  
ถวิลอนุสรณ์                

8

นางสาว พรพิชชา
เพ็งสกุล                    


รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา2560

 

มัธยมศึกษาปีที่1

1

เด็กหญิงทักษวดี  
ชอบจิตต์                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1

2

เด็กหญิงชาลิสา
หงส์โพธิพันธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1

3

เด็กหญิงปภาวรินทร์
ภูมิอาจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/2

4

เด็กชายณชนก    
กลัดสำเนียง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/2

5

เด็กหญิงฐิตารีย์  
มาระเพ็ญ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3

6

เด็กชายจิรายุ  
กูรมะโรหิต              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3

7

เด็กชายปรัชญา  

สว่างอารมณ์             

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/4

8

เด็กหญิงพรชนิตว์  

กุลธรลมัย                 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/4

9

เด็กหญิงฤดีลักษณ์  

อุดมผล                    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/5

10

เด็กชายปัณณวัชร์  
มงคลสุขพินันท์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/5

 

มัธยมศึกษาปีที่2

1

เด็กชายชานนท์  
ชะนะมา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1

2

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  
นวกิจรัวสรรค์            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1

3

เด็กหญิงอริสา
ภิรมย์รัตน์                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/2

4

เด็กหญิงดรัลรัตน์
วัยวัฒน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/2

5

เด็กชายภูมิบดินทร์  
เขจรานนท์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/3

6

เด็กหญิงสุชญา  
โชติชุษณะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/3

7

เด็กหญิงไพรินทร์  
ภู่ระหงษ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/4

8

เด็กหญิงชนม์นิภา  

เพชรรูจี                   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/4

9

เด็กชายชลธิช  
ทองประยูร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/5

10

เด็กหญิงปพิชญา  
เข็มฉาย                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/5

 

มัธยมศึกษาปีที่3

1

เด็กชายภูริทัตย์  

จารุพงษ์                                                  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1

2

เด็กหญิงณสิกาญจน์
ปทุมทิพยะธนนท์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1

3

เด็กหญิงนภัสสร  
อชานนท์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2

4

เด็กชายอธิษธา บากุ๊ส  
ปรียอซูซีลอ              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2

5

เด็กหญิงชนณฐ
เรืองช่วย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2

6

เด็กชายศิริณัฐ  
ศิริชัยสินธพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/3

7

เด็กชายเกริกชัย
กอบัวแก้ว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/3

8

เด็กหญิงปิยนันท์
จูมสีมา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/3

9

เด็กหญิงธีร์จุฑา  
เทสสิริ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/4

10

เด็กชายปัณณชัย
รอดแก้ว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/4


มัธยมศึกษาปีที่4

1

นายพรพลัง  
สุรโชคสิริพร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1

2

นายดวิษ
จินวิริยะสกุล              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1

3

นางสาวอัญชุรี  
ชมพูนิช
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2

4

นางสาวธนัชชา
ช่วยรัตนะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2

5

นายธนกฤต  
เส็งเล็ก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/3

6

นางสาวปารีณา  
พรเฉิดฉาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/3

7

นางสาวชนิสรา  
พิมพ์ประสิทธิ์              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/4

8

นายปิยะภัทร  
คุสินธุ์                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/4

9

นางสาวณชนันท์
เลิศรักตระกูล              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/5

10

นายกฤติณ  
ศุขสถาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/5

11

นางสาวสิทธิณี  
เกตุจินดา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/6

12

นายพฤกษ์  
พฤกษ์วังขาว              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

1

นางสาวณัฐนรี  
ด่านดุสิตาพันธ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1

2

นางสาวภัคจิรา  
มานะตั้งสกุลกิจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1

3

นายณัชคุณ  
กุญชร ณ อยุธยา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2

4

นางสาววิชญา  
วงศ์สกลวิวัฒน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2

5

นางสาวชุตินันท์  
อุดมลาภประสิทธิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3

6

นายปฏิญญา    
ตรีรัตนวารีสิน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3

7

นางสาวหทัยชนก  
กรณโสภณพันธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/4

8

นายณัฐกร  
แสนหมื่นคำ                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/4

9

นางสาวรัณณ์  
กีรติวรนันท์                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/5

10

นายสิทธานต์  
หาญเพียรพงษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

1

นางสาว ปัญญดา
สกุลทวีวัฒน์                

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1

2

นายภีมพล  
ควรสวัสดิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3

3

นายปภาวิน
เนตยกุล                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/4

4

นางสาวภัทรพิชชา  
เพชรไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/5

5

นางสาวพัณณิตา  
กลิ่นมัคผล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/6

6

นางสาวพัณณิตา
คันธาอาภา                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/6

7

นางสาวเพชรดา  
กาณะรักษ์                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/6