หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการประชุมสัมมนาศึกษาพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล ประจำปี 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการประชุมสัมมนาศึกษาพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-05-04 23:48:33

        ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561  ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาศึกษาพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2561 ณ พบทะเลรีสอร์ท อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด  โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายโครงการภาคภาษาอังกฤษ อาจารย์สุชาติ นิลสำราญจิต เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ

          รายละเอียดของโครงการนี้จะเป็นการระดมความคิดเห็นอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ในแต่ละระดับชั้นรวมทั้งบุคลากรในแต่ละฝ่าย เพื่อช่วยเหลือแก้ไขพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลและส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนนั้นมีผลสัมฤทธิ์ในด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้นในปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงการติดตามกำกับดูแลพฤติกรรมด้านต่างๆ ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมที่ดีอย่างเด่นชัด และการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นในด้านต่างๆของตัวนักเรียน  รวมทั้ง การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดี เข้ารับรางวัลความประพฤติดี และรางวัล คนดีศรีสุนันทา

อาจารย์ พชร วังมี

 รายงาน