ประวัติโรงเรียน


            สวนสุนันทานี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปลายรัชกาลสำหรับเป็นที่ประทับพักผ่อน พระราชอริยาบถ แทนการเสด็จประพาสหัวเมืองจึงพระราชทานกระแสพระราชดำริให้กะแบบแปลน แผนผังมีลักษณะเป็นสวนป่ากลายๆ นอกจากนี้ยังทรงมีพระราชดำริไว้ล่วงหน้า เพื่อให้เป็นที่ประทับของพระมเหสี  พระราชธิดา และเป็นที่อยู่ของบาทบริจาริกา

                                                                              

            เมื่อเปลี่ยนรัชกาลของพระองค์แล้วการที่พระองค์พระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ว่า"สวนสุนันทา"เพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์ถึงพระอัครมเหสี สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 2423 ต่อมา "สวนสุนันทา"เปลี่ยนสภาพเป็นสถานศึกษาทางราชการ ได้แบ่งอาณาเขต ส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสวนสุนันทา ส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนการเรือน และอีกส่วนหนึ่งเป็น หน่วยงานของ กระทรวงมหาดไทย การขยายงาน ของหน่วยราชการทั้งหมดทำให้ลักษณะของ "สวนสุนันทาเปลี่ยนแปลง ไปจากเดิมมาก

            ครั้งแรกเมื่อสวนสุนันทาได้เปลี่ยนเป็นสถานศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็นสถานศึกษาของกุลสตรีมีชื่อว่า "โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย" มีอาจารย์นิลรัตน์  บรรณสิทธิ์วรศาสตร์ เป็นอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 ในระยะเริ่มแรก กระทรวงศึกษาธิการ ให้ย้ายนักเรียนมาจากหลายโรงเรียน  เช่น โรงเรียนเบญจมราชาลัย โรงเรียนโชติเวชและโรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  จัดการสอนตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมประถม จนถึงชั้นมัธยมปีที่ 8 และรับผู้ที่จบชั้นมัธยมปีที่ 8เข้าศึกษาประโยคครูประถม  หลักสูตร 1 ปี

            ในปี พ.ศ. 2481 ทางราชการให้งดสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 8ในโรงเรียนทั่วไป (ให้มีสอนเฉพาะที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งเดียว)  ทางโรงเรียนจึงจัดการสอนแผนกฝึกหัดครูประถมขึ้นกำหนดหลักสูตร 3 ปี รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปีที่ 6 การจัดการศึกษาของ โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย จึงมี 3 แผนก คือ

             1.แผนกประถมศึกษา (พ.ศ. 2484 ยุบชั้นเตรียมประถมคงเหลือชั้นประถมปีที่ 1 - 4)

             2.แผนกมัธยมศึกษา

             3.แผนกฝึกหัดครู

             สำหรับแผนกมัธยม  เมื่อยุบชั้นมัธยมปีที่ 8 ในปี พ.ศ. 2481 จึงมีนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 7 เป็นชั้นสูงสุด และในปี พ.ศ. 2482 นักเรียนชั้นมัธยม

ปีที่ 7 นี้ก็จบชั้นมัธยมปีที่ 8 ดังนั้นนักเรียนในแผนกมัธยมจึงมีตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่  1  ถึงมัธยมปีที่  6  แบ่งเป็น นักเรียน 9 ห้องเรียนคือ

             มัธยมปีที่ 1 ถึง มัธยมปีที่ 3  ชั้นละ 1 ห้องเรียน  รวม  3  ห้องเรียน

             มัธยมปีที่ 4 ถึง มัธยมปีที่ 6  ชั้นละ 2 ห้องเรียน  รวม  6  ห้องเรียน

             นักเรียนมัธยมแต่งเครื่องแบบเช่นเดียวกับนักเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาแต่ปักอักษรย่อว่าส.ส.ว. ที่อกเบื้องซ้าย (สาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทา)

             ในปี พ.ศ. 2501 โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยครูสวนสุนันทา" การจัดการศึกษาในแผนกมัธยมก็เปลี่ยนเป็น "ฝ่ายมัธยมสาธิต" มีอาจารย์หัวหน้าฝ่ายครู–อาจารย์ ในโรงเรียนมัธยมสาธิตเป็นตัวจักรกลในการดำเนินงาน และรับนักเรียนหญิงที่จบชั้นประถมปีที่   7 เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเปลี่ยนอักษรย่อจาก  ส.ส.ว. เป็น ส.ว.ส.  (สาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทา)

                                                                              

            พ.ศ. 2508 เปลี่ยนแปลงการรับนักเรียนจากนักเรียนหญิงล้วนมาเป็นสหศึกษา ทางวิทยาลัย กำหนดเครื่องแบบ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตขึ้นใหม่และใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน

            พ.ศ. 2522 โรงเรียนมัธยมสาธิตได้จัดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ คือ รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ม.1) และยังรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 (รุ่นสุดท้าย) เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วย

            พ.ศ. 2524 โรงเรียนมัธยมสาธิตได้จัดสอนตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) และเปิดแผนการเรียน 3 แผน คือ

             -  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์

             -  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ

             -  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ฝรั่งเศส

            พ.ศ. 2533 โรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 18 ห้องเรียนจำนวนนักเรียนทั้งหมด 771 คน ปี พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามใหม่ให้แก่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา เป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ดังนั้นโรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทาจึงเปลี่ยนชื่อ  เป็นโรงเรียนมัธยมสาธิต-สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา และได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น  มหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 จึงเปลี่ยนชื่อ  เป็นโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

             พ.ศ. 2547  โรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ เปิดรับนักเรียนในโครงการ GEp  (Gifted English Program) จำนวน 3 ห้องเรียน โดยนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษ กับอาจารย์เจ้าของภาษาและในปีนี้เอง ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

                                                                              

              พ.ศ. 2549 โรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ เปิดรับนักเรียน ในโครงการ Ep (English Program) จำนวน 1 ห้องเรียน สรุปมี ชั้น ม.1 โครงการ GEp จำนวน 2 ห้อง โครงการ Ep จำนวน 1 ห้อง

              พ.ศ. 2550 โรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ เปิดรับนักเรียนในโครงการ Ep (English Program) จำนวน 2 ห้องเรียน และนักเรียนโครงการ GEp จำนวน 2 ห้อง ดังนั้น ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมัธยมฯ ได้เปิดการเรียนการสอน ดังนี้               ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1(ม.1 โครงการ GEp จำนวน 2 ห้อง ;

                                                                  โครงการ Ep จำนวน 2 ห้องเรียน)

                                                                  มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ระดับชั้นละ 3 ห้องเรียน รวม 10 ห้องเรียน

                                                       ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับชั้นละ 3 ห้องเรียน รวม 9

                                                                   ห้องเรียน(แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ 2 ห้อง ;  แผนการเรียนคณิตฯ-อังกฤษ 1 ห้อง)          

              พ.ศ.2551 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มีห้องเรียนดังนี้   

                              ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นละ 4 ห้องเรียน (โครงการ GEP จำนวน 2 ห้องเรียน ; โครงการ EP จำนวน 2 ห้องเรียน) มัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 3 ห้องเรียน (โครงการ GEP จำนวน 2 ห้องเรียน ; โครงการ EP จำนวน 1 ห้องเรียน) รวม 11 ห้องเรียน

                              ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้องเรียน (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน ; แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ห้องเรียน)

             และในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2551 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ และโรงเรียนประถมสาธิตฯ ได้จัดโครงสร้างใหม่ โดยรวมเป็นโรงเรียนเดียวกันใช้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จนกระทั่งปัจจุบัน

             ปัจจุบันฝ่ายมัธยมเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีห้องเรียนรวม 25 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนรวม 964 คน และมีครูอาจารย์เจ้าหน้าที่รวม 65 คน

                                                                                 

             โรงเรียนสาธิตฯ  (ฝ่ายมัธยม) มีอาคารเรียน  4 อาคาร  คือ

                       1.. อาคาร 12 เป็นอาคารที่กำลังดำเนินการปรับปรุง อาคารเรียนและห้องเรียนในปีการศึกษา 2553 นี้ เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของโครงการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ ต่อไป                   

                       2.  อาคาร 13   เป็นอาคารเรียนที่สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2503 โดยเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นอาคารเรียน ชั้น ม.2, ม.3, ม.4 และ ม.5  ห้องวิชาการ  ห้องแนะแนว   ห้องพยาบาล  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องจริยธรรม  ห้องภาษาไทย  ห้องสังคมศึกษา  ห้องภาษาต่างประเทศ  ห้องส่งเสริมวิชาการ   ห้องนโยบายและแผน ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย/ดนตรีสากล  ห้องนาฏศิลป์  และห้องคณิตศาสตร์

                       3. อาคาร 14  สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินสมทบของสถาบัน ต่อเติมอีก 3 ชั้น ในปี พ.ศ.2542 โดยเงินของสถาบัน เป็นอาคารเรียนชั้น ม.1 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  เคมี  ชีวะ  คอมพิวเตอร์  ห้องสื่อการเรียนการสอน EP    คหกรรม  ศิลปะ  ห้องประชุมพณิยชกุล ห้องกิจการนักเรียน  ห้องสมุด  โรงอาหาร   สโมสรอาจารย์  ห้องพลศึกษา  สำนักงานโครงการ EP      ห้องเกียรติยศ และห้องออกกำลังกาย

                       4.  อาคาร 15   สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2529 โดยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินบริจาค เป็นอาคารเรียนชั้น จำนวน 6 ห้องเรียน   ห้องผู้อำนวยการ  ห้องธุรการ  ห้องประชุมอาจารย์   ห้องประชาสัมพันธ์  ห้องสมาคมผู้ปกครองและครูฯ โดยปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นห้อง ผลิตสื่อการเรียนรู้