กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อาจารย์ศุภวรรณ์ เพชรอำไพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพละเทคโนโลยี
 เว็บไซต์ :  http://elsd.ssru.ac.th/supawan_pe


อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ศรีมา
เว็บไซต์ : http://elsd.ssru.ac.th/sudarat_sr

อาจารย์ศราวุฒิ  แย้มดี
เว็บไซต์ : http://elsd.ssru.ac.th/sarawut_ya